OPĆI DOKUMENTI

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA NN 25_13
OTVORI

PRISTUP INFORMACIJAMA
OTVORI

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
OTVORI

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE
OTVORI

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
OTVORI

Zahtjev za pristup informacijama
OTVORI

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
OTVORI

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
OTVORI

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD
OTVORI

PRAVILNIK O NORMI NASTAVNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI
OTVORI

DOPUNA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU
OTVORI

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA
OTVORI

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU
OTVORI

IZMJENE I DOP. ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU 2018
OTVORI

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU
OTVORI

ZAKON O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU
OTVORI

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU
OTVORI

ZAKON O RADU
OTVORI

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBI I DRUGIH JAVNIH ISPRAVA TE PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA
OTVORI

ZAKON O OBRTU
OTVORI

PRAVILNIK O ŠKOLSKIM ŠPORTSKIM DRUŠTVIMA
OTVORI

MJERE ZAŠTITE PRAVA UČENIKA
OTVORI

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
OTVORI

Odluka o upisu učenika u srednje škole, šk. godina 2017-2018.
OTVORI

Izmjene i dopune Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
OTVORI

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
OTVORI

ŠKOLSKI DOKUMENTI

Pravilnik o radu s izmjenama i dopunama, 2024.

Pravilnik o naknadama za rad u obrazovanju odraslih i rad na projektima kroz vlastite prihode,2024.

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih,2024.

PRAVILNIK O  ZAŠTITI NA RADU s prilozima, 2024.

STATUT Srednje škole Ludbreg

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja,2024.

Protokol-o-postupanju-u-slucaju-seksualnog-nasilja

Školski kurikulum Srednje škole Ludbreg 2023./2024.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Ludbreg 2023./2024.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, 13.02.2023.

Školski kurikulum Srednje škole Ludbreg 2022./2023.

Godišnji plan i program rada Srednje škole Ludbreg 2022./2023.

Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda

Odluka – osobe ovlaštene za vođenje evidencije o provedenim testiranjima, cijepljenju i načinu postupanja sa evidencijama, 2021.

Odluka o naknadi za izdavanje duplikata svjedodžbe

Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe

Godišnji plan i program rada Srednje škole Ludbreg 2021_2022.

Školski kurikulum Srednje škole Ludbreg 2021_2022.

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja u SŠ Ludbreg

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Procedura nabave, evidentiranja i rukovanja imovinom

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, 2020.
OTVORI

Nagrađivanje nastavnika, 2020.
OTVORI

Nagrađivanje učenika, 2020.
OTVORI

Izmjene Pravilnika o službenim putovanjima,2024. (1)

Izmjene pravilnika o službenim putovanjima, 2022.

Pravilnik o službenim putovanjima, 2020.
OTVORI

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, 2020.
OTVORI

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenice povjerljive osobe

Obrazac za prijavu nepravilnosti

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Srednjoj školi Ludbreg, 2022.

DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA O RADU S UČENICIMA I RODITELJIMA SŠ LUDBREG
OTVORI

IZJAVA O SUKOBU INTERESA
OTVORI

Pravilnik o kućnom redu

PRAVILNIK O ETIČKOM KODEKSU SŠ LUDBREG
OTVORI

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva, 2021.

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG
OTVORI

PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG
OTVORI

PROCEDURA O STVARANJU UGOVORNIH OBVEZA
OTVORI

ŠKOLSKI KURIKULUM 2019/2020
OTVORI

GODIŠNJI PLAN SREDNJE ŠKOLE LUDBREG 2019/2020
OTVORI

PRAVILNIK O POLAGANJU POMOĆNIČKOG ISPITA
OTVORI

PRAVILNIK O UGOVORIMA O NAUKOVANJU
OTVORI

PRAVILNIK O SVJEDODŽBI I PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI
OTVORI

POSLOVNIK O RADU ŠSD CENTRUM LUDBREG
OTVORI

Financijski izvještaj 2014
OTVORI

Izvedbeni plan GOO
OTVORI

Odluka o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla
OTVORI

Primjer ispravnog popunjavanja putnog naloga
OTVORI

Plan nabave 2015
OTVORI

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada
OTVORI

Poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada
OTVORI

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja
OTVORI

Financijski izvještaj 2015
OTVORI

Plan nabave 2016
OTVORI

Financijski plan škole 2016-2018
OTVORI

Obrazloženje financijskog plana 2016
OTVORI

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
OTVORI

Odluka o održavanju pomoćničkog ispita
OTVORI

Odluka o održavanju kontrolnih ispita za Pekar – jmo
OTVORI

Odluka o održavanju kotrolnih ispita za bravar i tokar – jmo
OTVORI

Godišnje izvješće
OTVORI

Godišnje izvješće csv
OTVORIPravilnik o korištenju službenih mobitela, 2020.Pravilnik o korištenju službenih mobitela, 2020.Pravilnik o korištenju službenih mobitela, 2020.

FINANCIJE I NABAVA

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2024.GOD.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OD 01.01.-30.06.2024.

Bilješke uz fin.izvještaj 01.01.-30.06.2024

JavnaObjavaSredstava_SVIBANJ 2024

JavnaObjavaSredstava_TRAVANJ 2024

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Srednja škola Ludbreg u sukobu interesa

JavnaObjavaSredstava_OŽUJAK 2024 (1)

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU 2023.G

OBRAZLOŽENJE OPĆI DIO 2023.

OBRAZLOŽENJE POSEBNI DIO 2023.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FIN.PLANA ZA 2023.G.

JavnaObjavaSredstava_VELJAČA 2024.G

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2024.GOD.

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU-MZO-PLAĆA SIJEČANJ 2024.

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENUJU SREDSTAVA-01.01.-31.01.2024

Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2023.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2023.

Financijski plan za 2024.g i projekcije za 2025. i 2026.god.

Obrazloženje fin.plana za 2024.g i projkcije za 2025. i 2026 g.

I. IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA ZA 2023.G.

Plan nabave za 2024.g.

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.god.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-30.06.2023.

Izvješće o ostvarivanju i trošenju vlastith prihoda do 30.06.2023

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FIN.PLANA 01.01.-30.06.2023

I.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2023.-2

Registar ugovora

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3-01.01.-31.12.2022

BILJESKE UZ GODIŠNJI FIN.IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2022. godine

PLAN NABAVE 2023

2401_001-OBRAZLOŽENJE FIN.PLANA ZA 2023

2399_001-FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GOD

2397_001-II .IZMJENE PLANA NABAVE

I. IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA SŠ LUDBREG ZA 2022. GODINU

Financijski izvještaj 1.1-30.6.2022

Izvještaj o izvršenju financijskog plana 01.01.-30.06.2022

Izvješće o ostvarenju vlastitih prihoda 01.01.-30.06.2022.

Podaci o javnom naručitelju

I. izmjene Plana nabave SŠ Ludbreg 2022. godine

Plan nabave za 2022 godinu

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2021

BILJESKE UZ GODIŠNJI FIN.IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2021. godine

Financijski plan SŠ Ludbreg za 2022. godinu i projekcije za 2023 i 2024 godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Varaždinske županije za 2021.- SŠ Ludbreg

Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2021.

Izmjena plana nabave 2021 – V izmjene

Izmjene plana nabave 2021 – IV izmjene

Fin.izvještaj 1.1.-30.06.2021.

Bilješke uz fin.izvještaj 01.01.-30.06.2021

Plan Nabave_ Srednja škola Ludbreg – 2021

Izmjene plana nabave 2021.g.

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2020

BILJESKE uz fin.izvještaje 2020.g.

Evidencija ugovora za 2020. godinu

PLAN NABAVE 2021. GOD.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD.

Obazac obrazloženja fin.plana za 2021.g. SŠ LUDBREG

II. Izmjene i dopune plana nabave 2020.
OTVORIIzmjene i dopune plana nabave 2020.
OTVORI

Registar ugovora 2019.
OTVORI

Financijski izvještaj 01.01 .-31.12.2019.
OTVORI

Bilješke uz financijski izvještaj 2019.
OTVORI

Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu
OTVORI

Financijski plan za 2020. godinu
OTVORI

Procedura popisa imovine i obveza SŠ Ludbreg
OTVORI

Plan nabave za 2020. godinu
OTVORI

Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
OTVORI

Financijski izvještaj 2016
OTVORI

Plan nabave 2017
OTVORI

Plan nabave 2017 – izmjene
OTVORI

Financijski plan 2017-2019
OTVORI

Obrazloženje financijskog plana 2017-2019
OTVORI

Izmjena plana nabave 2017
OTVORI

Rebalans 2017
OTVORI

Srednja škola Ludbreg plan 2018-2020
OTVORI

Plan nabave 2018
OTVORI

Obrazloženje plana 2018-2020
OTVORI

Financijski izvještaj 2017
OTVORI

Bilješke
OTVORI

Financijski plan 2019-2021
OTVORI

Obrazloženje plana 2019-2021
OTVORI

Plan nabave 2019
OTVORI

Financijski izvještaj 2018
OTVORI

Bilješke o financijskom izvještaju 2018.
OTVORI